Artykuł sponsorowany

Kiedy warto złożyć odwołanie do urzędu skarbowego?

Kiedy warto złożyć odwołanie do urzędu skarbowego?

Czasami zdarza się, że decyzje urzędu skarbowego nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami lub wydają się być niekorzystne. W takich sytuacjach warto wiedzieć, kiedy można złożyć odwołanie oraz jakie są najlepsze praktyki w tej kwestii. W niniejszym artykule omówimy siedem kluczowych aspektów, które pomogą Ci podjąć decyzję o złożeniu odwołania do urzędu skarbowego.

Kiedy warto rozważyć odwołanie?

Warto złożyć odwołanie do urzędu skarbowego, gdy uważamy, że decyzja podatkowa jest niezgodna z przepisami prawa lub narusza nasze prawa. Może to dotyczyć na przykład decyzji o ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego, odmowie zwrotu nadpłaty czy wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że nie każda decyzja może być przedmiotem odwołania – należy dokładnie sprawdzić przesłanki i warunki przewidziane przez prawo.

Termin na złożenie odwołania

Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeśli nie złożymy odwołania w terminie, decyzja urzędu skarbowego stanie się ostateczna i nie będzie można jej już zakwestionować. W przypadku przekroczenia terminu warto jednak sprawdzić, czy istnieją okoliczności pozwalające na jego przywrócenie. Odwołanie należy złożyć na piśmie, podpisane przez osobę uprawnioną (np. podatnika lub jego pełnomocnika). W odwołaniu powinny być wskazane przyczyny oraz dowody, które uzasadniają nasze stanowisko. Można je złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać pocztą. Warto zachować potwierdzenie nadania przesyłki, aby mieć dowód na złożenie odwołania w terminie.

Dokumentacja dołączona do odwołania

Do odwołania warto dołączyć wszelkie dokumenty i dowody, które mogą potwierdzić nasze stanowisko. Mogą to być na przykład umowy, faktury, rachunki czy inne dokumenty księgowe. Ważne jest również, aby przedstawić argumentację prawną – najlepiej opartą na przepisach ustawy o podatku dochodowym oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Postępowanie odwoławcze prowadzone jest przez organ drugiej instancji, czyli dyrektora izby administracji skarbowej. Organ ten może uwzględnić odwołanie i zmienić decyzję urzędu skarbowego, oddalić odwołanie jako bezzasadne lub umorzyć postępowanie, jeśli stwierdzi, że nie ma podstaw do jego prowadzenia. W trakcie postępowania odwoławczego można również wnioskować o przeprowadzenie dodatkowych czynności dowodowych.