Artykuł sponsorowany

Instytucja zachowku w prawie spadkowym

Instytucja zachowku w prawie spadkowym

Prawo spadkowe to dziedzina prawa cywilnego, która reguluje kwestie związane z przekazywaniem majątku osoby zmarłej na jej spadkobierców. Wśród wielu instytucji prawa spadkowego, jedną z najważniejszych jest zachowek. Zachowek to instytucja mająca na celu ochronę interesów osób bliskich zmarłego, które nie zostały uwzględnione w testamencie lub zostały pominięte przy dziale spadku.

Kiedy przysługuje prawo do zachowku?

Zachowek przysługuje osobom, które według ustawy są uprawnione do dziedziczenia majątku zmarłego, a które zostały pominięte w testamencie. W praktyce oznacza to, że zachowek przysługuje najbliższym krewnym zmarłego, takim jak dzieci, małżonek czy rodzice. Prawo do zachowku nie jest jednak nieograniczone – może być ograniczone przez zapisy testamentowe lub przez działania spadkobiercy, który utracił prawo do zachowku na skutek zachowań niegodnych.

Wysokość zachowku i sposób jego ustalania

Wysokość zachowku zgodnie z prawem spadkowym w Bielsku i każdym innym miejscu ustalana jest indywidualnie dla każdej osoby uprawnionej do niego, na podstawie wartości majątku pozostawionego przez zmarłego oraz udziału, jaki przysługiwałby tej osobie, gdyby dziedziczyła na podstawie przepisów ustawowych. W praktyce oznacza to, że wysokość zachowku może być różna dla różnych osób, w zależności od ich stopnia pokrewieństwa z zmarłym oraz wartości majątku spadkowego. Warto jednak zaznaczyć, że zachowek nie może być wyższy niż połowa wartości udziału, jaki przysługiwałby uprawnionemu na podstawie przepisów ustawowych.

Ochrona interesów osób uprawnionych do zachowku

Instytucja zachowku ma na celu ochronę interesów osób bliskich zmarłego, które zostały pominięte w testamencie lub otrzymały mniej niż przysługujący im ustawowy udział w spadku. Dzięki zachowkowi, osoby te mają możliwość dochodzenia swoich praw w drodze postępowania sądowego, co pozwala im na uzyskanie sprawiedliwego podziału majątku pozostawionego przez zmarłego. Zachowek jest więc istotnym elementem polskiego prawa spadkowego, który chroni interesy najbliższych krewnych zmarłego i zapewnia im możliwość dochodzenia swoich praw w przypadku niesprawiedliwego podziału majątku spadkowego.